Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tar Service Oy

2. Yhteyshenkilö

Valtteri Tervala

valtteri@valtteritervala.fi

050 530 5124

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Palveluiden aikana käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

- henkilötiedot (nimi)

- yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, postiosoite)

- Yhteisö ja tehtävä

- Käyttötiedot

-Muut rekisteröidyn antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään Rekisteröidyltä rekisteröitymisen yhteydessä ja palveluja käyttäessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään erilliseen tietokantaan, joka on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojensa poistamista;
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu;
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja - vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

10. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse valtteri@valtteritervala.fi tai ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen ja päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 29.8.2022.